Rekisterireloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Kotka-seura ry
www.kotka-seura.fi

EDUSTAJA

puheenjohtaja Hannu Marttila

REKISTERIASIOITA HOITAVAN YHTEYSTIEDOT

Hannu Marttila
hannu.marttila@kymp.net
puh. 044 2840802

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee järjestön sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia. Jäsenistöllä on oikeus saada tietää muiden jäsenten nimi ja kotipaikkatiedot jos esimerkiksi yhdistyslain mukainen yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen on tietojen saannin tarkoituksena. 

REKISTERÖITY HENKILÖRYHMÄ

Yhdistysten jäseneksi liittyneet henkilöt kirjallisen hakemuksen perusteella.

JÄSENREKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin kerätään henkilön nimen ja henkilötunnuksen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite), liittymisaika.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Tietoja luovutetaan ulkopuolelle seuraavasti:
Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöön oikeutetuilla Kotka-seuran toimihenkilöillä on käytössään tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun sähköisesti työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. 

HENKILÖN TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

HENKILÖN OIKEUS TULLA UNOHDETUKSI

Henkilöllä on oikeus pyytää yhdistystä unohtamaan henkilötiedot. Kotka-seuralla ei ole lainmukaista velvollisuutta säilyttää mitään henkilötietoja, joten henkilön pyyntöä noudatetaan. 

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa liittymislomakkeella tai jäsentietojen muutoslomakkeella, joka on www sivuilla.

TIEDON KORJAAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle.